Top 50   24 MHz   UTC   Spotter   Comment  
LU1YT   24901.0   02 May 16:43   IN3FCK   Tu fer QSO. 73
LU1YT   24901.0   02 May 16:29   EA7RU  
VP8LP   24953.0   02 May 16:25   IZ1ZJS  
VP8LP   24953.0   02 May 16:12   YO9IPZ  
VP8LP   24953.0   02 May 16:09   RW4FD   tnx
VP8LP   24953.0   02 May 16:06   EA3HSO   loud in Barcelona, thx Bob.
VP8LP   24953.0   02 May 16:04   UR5UC   BOB PO BOX 474 STANLEY
5R8AL   24905.0   02 May 16:02   DD5XX   tnx nice qso Alain pse qsl 73
VP8LP   24953.0   02 May 16:01   G4ELJ   57
VP8LP   24953.0   02 May 16:01   ON2OY  
VP8LP   24953.0   02 May 16:01   PY2CX  
VP8LP   24953.0   02 May 15:58   EA5AWC   cq cq 5-9+
5R8AL   24905.0   02 May 15:54   YO2MKI   tnx Alain! vy 73!
TY2AC   24892.0   02 May 15:41   PY2CX  
TY2AC   24892.0   02 May 15:38   W4QN  
TY2AC   24892.0   02 May 15:29   DM4MN   cqing tnx fer qso
YB9KA   24960.0   02 May 13:55   HA8IE   CQ-ing, weak, but workable
YB9KA   24960.0   02 May 13:54   YB9KA   CQ
XT2AW   24893.0   02 May 12:33   RW4FD   tnx
XT2AW   24893.0   02 May 12:28   R7CA   via M0OXO
EI5HIB   24967.0   02 May 12:08   EI5HIB   CQ
RT73DL   24897.5   02 May 11:59   UA3RF   SES
ZS6TVB   24967.0   02 May 11:07   ZS6TVB   CQ Dx
ON7GB   24917.0   02 May 09:32   PA3FMP   JT65, TNX for QSO, it was For More Pleasure, 73 from Dirk
VU2NXM   24894.0   02 May 07:38   VU2NXM   cq cq cq
3B8DB   24896.0   02 May 07:37   EU7F   TNX
3B8DB   24896.0   02 May 07:35   RM2D   Strong!
3B8DB   24896.0   02 May 07:33   JR7XOD   CQ JA
3B8DB   24896.0   02 May 07:13   JN3TMW   cqing
T88RF   24922.0   02 May 07:04   JA0SWL   CQ UP1
VU2NXM   24894.0   02 May 07:02   UR5NDS   qrn tnx 73
T88RF   24922.0   02 May 06:59   N6IJ  
VU2NXM   24894.0   02 May 06:57   S57L   cqcq, nice sigs, lotw
VU2NXM   24894.0   02 May 06:45   UT3IT   CQ
JL3RNZ   24912.0   02 May 04:22   YB6LAY   loud
T88RF   24904.0   02 May 03:37   VK2IG   Tnx QSO 73! Lsning up 1
T88RF   24904.0   02 May 03:36   HS1JZT   599 up
T88RF   24904.0   02 May 03:26   JL1AGY   UP
JD1BLY   24910.0   02 May 00:23   7N4WPY   PSK31
CO8LY   24917.0   01 May 23:19   CM8YID   cq JT65
KH8/KC0W   24905.0   01 May 23:11   WW0WWW  
CO8LY   24917.0   01 May 22:32   N3EEI   JT-65 from NA-015, -01 in Pa.
K4JKB   24917.0   01 May 22:31   PU2KNM   JT65 73 JOSEPH
XE2YWH   24921.5   01 May 22:30   N7UVH   RTTY rtty cq
CX7SS   24940.0   01 May 22:21   N7UVH  
CO8LY   24918.6   01 May 22:18   KI5F  
HK1N   24903.0   01 May 22:13   W6SZN   CQ--JIM
CX7SS   24940.0   01 May 22:12   KE8KW   59 new england.. only thing on 12 meter
CX7SS   24940.0   01 May 22:11   KD2KOG  
CX7SS   24940.0   01 May 22:01   KV4RH