Top 50   14 MHz   UTC   Spotter   Comment  
AN400T   14186.5   27 Sep 17:11   2E0IKM  
HF670BY   14017.2   27 Sep 17:08   IW3ILM  
K7LVJ   14246.0   27 Sep 17:08   AA5VU   NPOTA NS77
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:08   ON3SAT  
AN400R   14225.0   27 Sep 17:08   EA4GJP   EA1BQR CQ CQ
D66C   14260.0   27 Sep 17:07   CT1EHK   tks contact
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:07   IT9GRX   5/9 !! Tnx
KF0UR   14281.0   27 Sep 17:07   N6YEU   NPOTA MN28 (CO)
EJ0M   14001.8   27 Sep 17:06   RG3B   up! EU-121
AN400T   14186.5   27 Sep 17:06   F1ADG  
W85TL   14228.0   27 Sep 17:06   R4FCJ   tnx QSO
KC1BDF   14310.0   27 Sep 17:05   KC1BDF   WR16 NPOTA
V5/DKICE   14011.0   27 Sep 17:04   OZ1OM   TNX
AN400M   14170.0   27 Sep 17:04   IZ0MTY   73 Tnx
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:04   SV3ICL   73
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:04   IT9FLC   5/9 in Sicily Island. 73
V85TL   14228.0   27 Sep 17:04   EA4EJP   59 in madrid
AN400G   14040.5   27 Sep 17:03   YO8SCT   tnx
SV8/IW0HQU/P   14267.0   27 Sep 17:03   F5PCV  
K7LVJ   14246.0   27 Sep 17:03   KD7YAA   NPOTA NS77
V85TL   14228.0   27 Sep 17:03   SP3PL   TNX FR QSO 73!
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:02   LY3B   TNX
D66D   14250.0   27 Sep 17:02   DL8ZP   tnx
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:02   EA2DDE   tnx QSO simplex
AN400R   14225.0   27 Sep 17:02   EA4GJP   CQ CQ CQ
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:02   IU5DBS   tnx qso
AN400G   14040.5   27 Sep 17:01   RG3B  
KF0UR   14281.0   27 Sep 17:01   KK4KHS   CO El Paso MN28
YB3LZ   14080.0   27 Sep 17:01   BV3UF   RTTY CQ DX TNX QSO
KF0UR   14281.0   27 Sep 17:01   KI6MQX   MN28
AN400A   14270.0   27 Sep 17:00   LY3B   TNX
W85TL   14228.0   27 Sep 17:00   EA8FQ  
ST26ASC   14330.0   27 Sep 17:00   F8ZW   TU & 73s
AN400D   14240.0   27 Sep 17:00   SQ8BGR   tnx QSO
D66D   14250.0   27 Sep 17:00   IZ1WWQ   Mn Tnx new band,73s!
V85TL   14228.0   27 Sep 17:00   LY3B   TNX
AN400A   14270.0   27 Sep 17:02   OO2O   59 gracias
AN400A   14012.9   27 Sep 16:59   N2HO  
AN400G   14280.0   27 Sep 16:59   YO8SCT   tnx
AN400G   14280.0   27 Sep 16:59   YL2QK   TNX QSO! 73!
D66D   14250.0   27 Sep 17:01   F1AEY   up10
AN400C   14027.0   27 Sep 16:59   EA3AVV   CW
AN400V   14084.4   27 Sep 17:01   EA7AN   RTTY Cervantes Award
D66D   14250.0   27 Sep 16:58   LY3B   TNX
AN400N   14016.0   27 Sep 16:58   EA8FM   SSB EN 20. GRACIAS
HF670BY   14017.3   27 Sep 16:57   SQ2KLU   670 years of Bydgoszcz
AN400A   14013.0   27 Sep 16:57   EA1WX   http://cervantes.ure.es CW
YB3LZ   14082.2   27 Sep 16:57   CT1AOZ   RTTY deaf ????
SV3GLL   14245.0   27 Sep 16:57   F5PCV  
AN400G   14210.0   27 Sep 16:56   EA1IQO