Top 50   1.8 MHz   UTC   Spotter   Comment  
R9YC   1832.0   21 Nov 16:43   IK7JTF  
R3ZJ   1821.1   21 Nov 16:37   S58M   CW
SM6CPY   1823.0   21 Nov 16:25   SM6IQD   CQ DX
RK0UN   1830.0   21 Nov 16:13   R1DX   kakja kakala kakja pukala-norx
HS0ZLD   1817.5   21 Nov 16:12   IK7JTF   Ken up 2
RK0UN   1830.0   21 Nov 16:10   R1DX  
HS0ZLD   1817.4   21 Nov 16:02   DF8AA  
RK0UN   1830.0   21 Nov 16:00   UA4HBW   cqn
RW3WP   1828.0   21 Nov 15:58   R1DX   no RX
RW3WP   1828.0   21 Nov 15:58   R1DX   kak ja kakala kak ja pukala
HS0ZLD   1817.4   21 Nov 15:55   DL7ON   up 2
RW3WP   1828.0   21 Nov 15:54   DL1BWU   sorry call correct RW3WP
RW3WP   1828.0   21 Nov 15:50   LY7M   CQ
W3WP   1828.0   21 Nov 15:49   DL1BWU   tnx
R2RAK   1851.0   21 Nov 15:46   R2RAK   tnx QSO
YB9AY   1840.0   21 Nov 15:25   VK6IR   CQ FT8
VK9CZ   1821.2   21 Nov 15:13   VK9CZ   CQ Up1
HS0ZFV   1818.5   21 Nov 15:11   LA7DFA   CQ
SP3IBS   1840.0   21 Nov 15:07   VK6IR   -12 TU contact FT8
R9FM   1840.0   21 Nov 15:03   VK6IR   Called but does not copy
RC3FL   1847.3   21 Nov 15:03   LY7M   cq 50 50 ssb
VE6WZ   1821.7   21 Nov 14:52   N7UA   CQ
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 14:37   BD4WN   TNX QSO QRN
LY7M   1800.0   21 Nov 14:37   RC3FL   50
R9YC   1860.0   21 Nov 14:36   R9YBW   tnx QSO
R9YBW   1860.0   21 Nov 14:36   R9YC   tnx QSO
R9YBW   1865.0   21 Nov 14:33   R9YBW   tnx QSO
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 14:30   LY7M   cq up2
R100KM   1825.0   21 Nov 14:28   UA9AEJ   TNX FOR QSO
R100MK   1825.0   21 Nov 14:27   UA9AEJ   TNX FOR QSO
N6TR   1831.5   21 Nov 14:20   N7UA   CQ
RC3FL   1818.5   21 Nov 14:19   LY7M   CQ ssb 50
SP3CFM   1836.0   21 Nov 14:18   LY2BAW   P E R I O D !!!!!!
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 14:12   HS8HEX   QSX 1820.50 tnx qso
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 14:07   UA4HBW   up2
R100KM   1865.0   21 Nov 14:05   RM9RZ   TNX QSO
H40TT   1836.0   21 Nov 14:04   K7PI   Hound - big signal
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 14:03   RU0LAX   cq cq up2
H40TT   1836.0   21 Nov 14:03   N6RW   F/H
R100KM   1865.0   21 Nov 14:01   UA9AEJ   TNX FOR QSO
K7ZV   1840.0   21 Nov 14:00   VK7AC   RX ONLY CQ CQ
N6TR   1831.5   21 Nov 13:59   RC3FL   cq dx 569 qsb
R9YC   1840.0   21 Nov 13:44   VK7AC   TNX NEW BAND EVGENY
V63AR   1840.0   21 Nov 13:43   VK7AC   TNX FT8 QSO
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 13:26   AA6AA   CQ CQ up2
H40TT   1836.0   21 Nov 13:26   JH3GCN   pse listen1908
RV9CX   1830.2   21 Nov 13:25   IK7JTF   cq
RV9CX   1830.3   21 Nov 13:21   HL2WA   CQ
HS0ZLD   1818.5   21 Nov 13:20   HL2WA   UP2, tnx QSO
VK9CZ   1836.0   21 Nov 13:13   JA5XAE   PSE QSX1908JA